Toán Lớp 5: Một người bỏ ra 450 000 đồng tiền vốn để mua một cây quạt.người đó đã bán cây quạt với giá 486 000 đồng. Hỏi người đó lãi bao nhiêu phầ

Toán Lớp 5: Một người bỏ ra 450 000 đồng tiền vốn để mua một cây quạt.người đó đã bán cây quạt với giá 486 000 đồng. Hỏi người đó lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn

TRẢ LỜI

  1. $Số$ $tiền$ $mà$ $người$ $đó$ $lãi$ $là$ $:$
    $Người$ $đó$ $lãi$ $số$ $phần$ $trăm$ $là$ $:$
                                                                $Đáp$ $số$ $:$ $

    Trả lời

Viết một bình luận