Toán Lớp 5: Một người bán 240kg gạo trong đó có 35% là gạo nếp. Số gạo nếp người đó bán được

Toán Lớp 5: Một người bán 240kg gạo trong đó có 35% là gạo nếp. Số gạo nếp người đó bán được

TRẢ LỜI

Viết một bình luận