Toán Lớp 5: Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

By Melanie

Toán Lớp 5: Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán
được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?”

Viết một bình luận