Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Toán Lớp 5: Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán
được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp và lời giải

  Người đó bán được số phần trăm gạo tẻ là:

       100%-35%=65 (%)

  Người đó bán được số kg gạo tẻ là:

       120xx65:100=78 (kg)

                Đáp số: 78 kg.

 2. Đổi 35%=\frac{35}{100}

  Số kg gạo nếp người đó bán được là:

  120xx\frac{35}{100}=42(kg)

  Số kg gạo tẻ người đó bán được là:

  120-42=78(kg)

  Đáp số: 78kg

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Melanie