Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dàu 24m,chiều rộng 15m.Người ta dành 30% diẹn tích làm nhà .Tính phần còn lại

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dàu 24m,chiều rộng 15m.Người ta dành 30% diẹn tích làm nhà .Tính phần còn lại

Comments ( 2 )

 1. Bài giải:
  Diện tích mảnh vườn là:
  24×15=360 (m²)
  Diện tích phần là nhà là:
  360×30%=360×30:100=108 (m²)
  Diện tích phần còn lại là:
  360-108=252 (m²)
  Đáp số: 252 m²

 2. Giải đáp:
   diện tích mảnh vườn hình chữ nhật
  24 nhân 15=360(m^2)
  diện tích làm nhà là
  360 :100 nhân 30=108(m^2)
  phần còn lại là :
  360 – 108= 252 (m^2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   252 m^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh