Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1 cửa hàng bán 5 cái áo được lại 150 000 đồng và tiền lại 12% so với tiền vốn. Hỏi cửa hàng đó bán 1 cái áo với giá bao nhiêu tiền?

Toán Lớp 5: 1 cửa hàng bán 5 cái áo được lại 150 000 đồng và tiền lại 12% so với tiền vốn. Hỏi cửa hàng đó bán 1 cái áo với giá bao nhiêu tiền?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 
  Bài giải:
  Số tiền lãi của một cái áo là:
  150000 : 5 = 30000 (đồng)
  Cửa hàng đó bán một chiếc áo với giá là:
  30000 : 12 xx 100= 250000 đồng
  Đáp số: 250 000 đồng

 2. Giải đáp:
  Số tiền lãi của một cái áo là: 150000 : 5 = 30 000 đồng
  Cửa hàng đó bán một chiếc áo với giá là: 30 000 : 12 x 100= 250 000 đồng
  Đ/s: 250 000 đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )