Toán Lớp 5: Một kho gạo ngày đầu bán được 2800kg gạo và bằng 35% số gạo trong kho. Ngày thứ hai bán số gạo bằng 40% số gạo còn lại. Hỏi trong kho c

Toán Lớp 5: Một kho gạo ngày đầu bán được 2800kg gạo và bằng 35% số gạo trong kho. Ngày thứ hai bán số gạo bằng 40% số gạo còn lại. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tạ gạo?
Mik vote 5 sao và câu trả lời hay

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một kho gạo ngày đầu bán được 2800kg gạo và bằng 35% số gạo trong kho. Ngày thứ hai bán số gạo bằng 40% số gạo còn lại. Hỏi trong kho c”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng số gạo trong kho là  
                2800 : 35 x 100 = 8000(kg)
   Ngày thứ 2 bán được sô kg gạo là
                8000 : 100 x 40 = 3200(kg)
   Trong kho còn lại số tạ gạo là 
                8000-3200-2800=2000(kg)
                            đổi 2000kg= 20 tạ
                                    Đáp số:20 tạ gạo 

Viết một bình luận