Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một kho có 714 tấn gạo, trong đó 2/3 số gạo tẻ bằng 3/5 số gạo nếp. Hỏi trong kho đó có bao nhiêu tấn gạo mỗi loại?

Toán Lớp 5: Một kho có 714 tấn gạo, trong đó 2/3 số gạo tẻ bằng 3/5 số gạo nếp. Hỏi trong kho đó có bao nhiêu tấn gạo mỗi loại?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Gạo tẻ: 338 tấn
  Gạo nếp : 376 tấn 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có thể nói 2/3 số gạo tẻ bằng 3/5 số gạo nếp hay 6/9 số gạo tẻ bằng 6/10 số gạo nếp (bước này là quy đông tử số)
  Ta có sơ đồ:
  Gạo tẻ:    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  Gạo nếp: |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  Tổng số phần bằng nhau là:
  9+10=19 (phần)
  Số tấn gạo tẻ là:
  714×9:19=338(tấn)
  Số tấn gạo tẻ là:
  714-338= 376(tấn)
  Đáp số:
  Gạo tẻ: 338 tấn
  Gạo nếp : 376 tấn
  (ghi chú: các tấn gạo tẻ đã đực làm tròn)

 2. Tỉ số giữa gạo tẻ và gạo nếp là :
  3/5 : 2/3 = 9/10
  Coi số gạo tẻ là 9 phần thì số gạo nếp là 10 phần như thế
  Số gạo tẻ là :
  714 : ( 9 + 10 ) × 9 = 338,21… ( tấn )
  Số gạo nếp là :
  714 – 338,21… = 375,78… ( tấn )
                 Đáp số 338,21… tấn gạo tẻ ; 375,78… tấn gạo nếp
  #dtkc
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh