Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110cm và 90cm. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. a) Tính diện tích hình thang đó

Toán Lớp 5: Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110cm và 90cm. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy.
a) Tính diện tích hình thang đó.
b) Tính chu vi hình vuông có diện tích bằng diện tích hình thang đó.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: a) 10000cm^2
                 b) 400cm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao của hình thang là:
  (110 + 90) : 2 = 100 (cm)
  a) Diện tích hình thang đó là:
  (110 + 90) xx 100 : 2 = 10000 (cm^2)
  b) Vì diện tích hình vuông là 10000 cm^2 nên cạnh hình vuông là 100cm
  Chu vi hình vuông là:
  100 xx 4 = 400 (cm)
  Đáp số: a) 10000cm^2
                 b) 400cm

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao của hình thang đó là : 
  ( 110 + 90 ) : 2 = 100 (cm)
  a) Diện tích hình thang đó là :
  ( 110 + 90 ) x 100 : 2 = 10000 ( cm² )
  b) 
  – Vì 100 x 100 = 10000 ( cm² ) 
  → Cạnh của hình vuông là : 100 cm 
  Chu vi hình vuông đó là :
  100 x 4 = 400 ( cm )
  Đáp số : a) 10000 cm² 
                b)  400 cm 
  @ Pear ???? 
  # Học tốt nhó :33

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )