Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một của hàng trong 2 ngày đầu bán được 2,383 tấn gạo,bán trong 3 ngày sau được 3 và 67/1000 tấn gạo.hỏi trung bình mỗi ngày bán được ba

Toán Lớp 5: một của hàng trong 2 ngày đầu bán được 2,383 tấn gạo,bán trong 3 ngày sau được 3 và 67/1000 tấn gạo.hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu tạ thóc

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 3 ngày sau bán được số tấn gạo là : 3 67/1000 = 3,067 tấn
  Trung bình mỗi ngày bán được số tấn gạo là :
  (2,383+3,067):(3+2)=1,09 (tấn)
                Đáp số:…………

 2. Giải đáp:
   #Clickbim 
  Đổi : 67/1000 = 0,067 tấn gạo
  Trung bìnhmỗi ngày bán được số tấm gạo là :
        [2,383 + (3+0,067)] : (2+3) = 5,45 : 5 = 1,09 (tấn)
                       Đáp số : 1,09 tấn gạo  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương