Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mõi rổ chỉ có một loại quả. Số quả ở các rổ lần lượt là: 50;45;40;55;70 quả. Sau khi bán 1 rổ t

Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mõi rổ chỉ có một loại quả. Số quả ở các rổ lần lượt là: 50;45;40;55;70 quả. Sau khi bán 1 rổ thì số cam còn lại gấp 3 lần số quýt. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả cam?bao nhiêu quả quýt?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Vì sau khi bán một rổ cam = 3 lần số quýt nên số quả còn lại chia hết cho 4
  Tổng số quả ban đầu là:
  50+45+40+55+70=260 (quả)
  Vì 260 chia hết cho 4 nên rổ bán đi là rổ 40 quả vì chỉ có 40 chia hết cho 4
  Số quả sau khi bán là:
  260-40=220 (quả)
  Rổ đựng cam là:
  220÷4=55 (quả)
  ⇔ Vậy rổ đựng cam là rổ có 55 quả, còn các rổ đựng quýt là rổ có 50 quả, 45 quả và 70 quả
   

 2.                Giải 
  Vì số quả cam sau khi bán gấp 3 lần số quýt nên số quả còn lại chia hết cho 4
  Tổng số quả lúc chưa bán là :
  50+45+40+55+70=260(quả)
  Số 260 chia hết cho 4. Nên số quả bán đi phải là rổ chi hết cho 4. Vì số 40 là số chia hết cho 4 nên đã bán đi rổ có 40 quả.
  Số quả còn lại là :
  260 – 40 = 220 ( quả )
  Số quả quýt là :
  220 : 4 = 55 ( quả )
  Vậy trong 4 rổ thì rổ chứa 55 quả quýt và 3 rổ chứa 45 quả, rổ có 50 quả  và rổ có 70 quả.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )