Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mõi rổ chỉ có một loại quả. Số quả ở các rổ lần lượt là: 50;45;40;55;70 quả. Sau khi bán 1 rổ t

By Nhã Hồng

Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mõi rổ chỉ có một loại quả. Số quả ở các rổ lần lượt là: 50;45;40;55;70 quả. Sau khi bán 1 rổ thì số cam còn lại gấp 3 lần số quýt. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả cam?bao nhiêu quả quýt?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mõi rổ chỉ có một loại quả. Số quả ở các rổ lần lượt là: 50;45;40;55;70 quả. Sau khi bán 1 rổ t”

 1.                Giải 
  Vì số quả cam sau khi bán gấp 3 lần số quýt nên số quả còn lại chia hết cho 4
  Tổng số quả lúc chưa bán là :
  50+45+40+55+70=260(quả)
  Số 260 chia hết cho 4. Nên số quả bán đi phải là rổ chi hết cho 4. Vì số 40 là số chia hết cho 4 nên đã bán đi rổ có 40 quả.
  Số quả còn lại là :
  260 – 40 = 220 ( quả )
  Số quả quýt là :
  220 : 4 = 55 ( quả )
  Vậy trong 4 rổ thì rổ chứa 55 quả quýt và 3 rổ chứa 45 quả, rổ có 50 quả  và rổ có 70 quả.
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Vì sau khi bán một rổ cam = 3 lần số quýt nên số quả còn lại chia hết cho 4
  Tổng số quả ban đầu là:
  50+45+40+55+70=260 (quả)
  Vì 260 chia hết cho 4 nên rổ bán đi là rổ 40 quả vì chỉ có 40 chia hết cho 4
  Số quả sau khi bán là:
  260-40=220 (quả)
  Rổ đựng cam là:
  220÷4=55 (quả)
  ⇔ Vậy rổ đựng cam là rổ có 55 quả, còn các rổ đựng quýt là rổ có 50 quả, 45 quả và 70 quả
   

  Trả lời

Viết một bình luận