Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán được số vải kẻ bằng 4/7 số vải hoa và ít hơn số vải hoa là 207,9m. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại

Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán được số vải kẻ bằng 4/7 số vải hoa và ít hơn số vải hoa là 207,9m. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   485,1 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vải tráng 4 phần, vải hoa 7 phần
  Số mét vải hoa : 207,9 : (7 – 4) x 7 = 485,1 m
  _____________________________________________________
                 !CHÚC BẠN HỌC TỐT!

 2. Answer
  $\text{Hiệu số phần bằng nhau là:}$
  7 – 4 = 3 $\text{(phần)}$
  $\text{Cửa hàng bán được số vải kẻ là:}$
  207,9 : 3 xx 4 = 277,2 $\text{(m)}$
  $\text{Cửa hàng bán được số vải hoa là:}$
  207,9 : 3 xx 7 = 485,1 $\text{(m)}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân