Toán Lớp 5: Một cái bể có hai vòi nước, vòi A chảy vào và vòi B xả nước ra. Khi bể cạn, nếu chỉ mở vòi A thì sau 6 giờ đầy bể. Khi bể đầy nước, nếu

Toán Lớp 5: Một cái bể có hai vòi nước, vòi A chảy vào và vòi B xả nước ra. Khi bể cạn, nếu chỉ mở vòi A thì sau 6 giờ đầy bể. Khi bể đầy nước, nếu chỉ mở vòi B thì bể sẽ cạn sau 8 giờ. Nếu mở cả hai vòi cùng lúc thì sau _____ giờ bể cạn sẽ đầy nước
Giúp e gấp vs, huhu

TRẢ LỜI

 1. Sau  giờ vòi chảy được :
  =1/6 ( bể )
  Sau  giờ vòi  chảy được :
  =1/8 ( bể )
  Sau  giờ cả hai vòi chảy được :
  =1/24 ( bể )
  Nếu mở cả hai vòi cùng lúc thì sau số giờ bể cạn sẽ đầy nước là :
  24 ( giờ )
              Đáp số : 24 giờ
   

  Trả lời

Viết một bình luận