Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Mik đg cần gấp 20đ nhé Chỉ có 2 bài thui lm nhanh nhé :33???????? -Bài 1. Đặt tính rồi tính: có đặt tính nhé :3 13,6 +180 26,7×1,05 90,

Toán Lớp 5: Mik đg cần gấp 20đ nhé
Chỉ có 2 bài thui lm nhanh nhé :33????????
-Bài 1. Đặt tính rồi tính: có đặt tính nhé :3
13,6 +180
26,7×1,05
90,2-24,086
16,65 : 3,7
Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a) 70,5 : 45 – 33,6 : 45 ; b) 23,45 : 12,5 : 0,8 ;
c) 0,09 x 1,2 + 0,09 x 8,8 + 0,09
Bài 3. Một xe ô tô cứ chạy 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu mua 36l xăng thì ô tô chạy được bao
nhiêu ki-lô-mét ?

Comments ( 2 )

 1. Bài 2:
  a)70,5 : 45 – 33,6 : 45
  =(70,5 – 33,6) : 45
  =36,9 : 45 = 0,82
  b)23,45 : 12,5 : 0,8
  =1,876 : 0,8 = 2,345
  c)0,09 xx 1,2 + 0,09 xx 8,8 + 0,09
  =0,09 xx (1,2 + 8,8 + 1)
  =0,09 xx 11 = 0,99

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Bài 1. Đặt tính rồi tính: có đặt tính nhé :
  13,6 +180=193,6
  26,7×1,05 =28,035
  90,2-24,086=66,114
  16,65 : 3,7=4,5
  Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất :
  a) 70,5 : 45 – 33,6 : 45=0,82 
  b) 23,45 : 12,5 : 0,8 =2,345
  bn tự đặt tính nha tại mik đang thíu điểm
  c) 0,09 x 1,2 + 0,09 x 8,8 + 0,09

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )