Toán Lớp 5: Hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên hình tròn và diện tích hình vuông bằng 18cm2. Tính diện tích của phần hình tròn nằm ngoài hình vuô

Toán Lớp 5: Hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên hình tròn và diện tích hình vuông
bằng 18cm2. Tính diện tích của phần hình tròn nằm ngoài hình vuông?

TRẢ LỜI

 1. Ta có : đường chéo của hình vuông cũng là đường kính của hình tròn 
  mà hình vuông cũng là hình thoi đặc biệt có 2 đường chéo bằng nhau 
  => d1 = d2
  => S ABCD = 1/2. d1 . d2 = 18 
  => d1^2 = 36
  => S hình tròn = (d1^2)/4 x 3,14 
                         = 36/4 x 3,14
                         = 9 x 3,14
                         = 28,26
  <=> S hình tròn = 28,26 (cm2)
  => diện tích của phần hình tròn nằm ngoài hình vuông là :
  S = S hình tròn – S ABCD 
  = 28,26 – 18 
  = 10,26 (cm2)
  Đáp số : 10,26 cm2
  XIN HAY NHẤT

  Trả lời

Viết một bình luận