Toán Lớp 6: Trường THCS Bạch Đằng chuẩn bị cơ sở vật chất xét công nhận trường chuẩn quốc gia, học sinh lớp 6B được phân công sắp xếp lại tủ sách t

Toán Lớp 6: Trường THCS Bạch Đằng chuẩn bị cơ sở vật chất xét công nhận trường chuẩn quốc gia, học sinh lớp 6B được phân công sắp xếp lại tủ sách trong thư viện. Số sách trong tủ xếp thành từng bó sao cho mỗi bó có 12 quyển, 16 quyển, 18 quyển đều vừa đủ. Biết có khoảng 400 đến 500 quyển sách. Tìm số quyển sách có trong tủ.

TRẢ LỜI

 1. Gọi số sách có trong tủ là : a ( quyển , a ∈ N** ; 400 ≤ a ≤ 500 )
  Vì số sách trong tủ xếp thành từng bó sao cho mỗi bó có 12 quyển , 16 quyển , 18 quyển đều vừa đủ nên a chia hết cho cả 12 , 16 và 18
  ⇒ a ∈ BC( 12 ; 16 ; 18 )
  Ta có : 12 = 2^2 . 3
              16 = 2^4
              18 = 2 . 3^2
  ⇒ BCNN( 12 ; 16 ; 18 ) = 2^4 . 3^2 = 144
  ⇒ BC( 12 ; 16 ; 18 ) = B( 144 ) = { 0 ; 144 ; 288 ; 432 ; 576 ; …. }
  ⇒ a ∈ { 0 ; 144 ; 288 ; 432 ; 576 ; …. }
  Mà 400 ≤ a ≤ 500 ⇒ a = 432
  Vậy , trong tủ có tất cả 432 quyển sách .

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a là số sách (a ∈ N*), ta có:
  a \vdots 12
  a \vdots 16
  a \vdots 18
  400 < a < 500
  \Rightarrow a ∈ BCNNN(12, 16, 18)
  Ta có:
  12 = 2^2 × 3
  16 = 2^4
  18 = 2 × 3^2
  \Rightarrow BCNNN(12, 16, 18) = 2^4 × 3^2 = 144
  Mà 400 < a < 500 nên ta tìm được a = 432
  Vậy có 432 quyển sách trong tủ.
   

  Trả lời

Viết một bình luận