Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: hai xe ô tô xuất phát cùng một lúc và đi ngược chiều nhau.quãng đường AB dài180 km.Tính vận tốc của mỗi ô tô biết vận tốc của ô tô đi t

Toán Lớp 5: hai xe ô tô xuất phát cùng một lúc và đi ngược chiều nhau.quãng đường AB dài180 km.Tính vận tốc của mỗi ô tô biết vận tốc của ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc của ô tô đi từ B và sau 2 giờ chúng gặp nhau.
các anh chị giair hộ em với em hưas sẽ cho 5 sao+cảm ơn +ctlhn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng vận tốc hai xe là:
  180:2=90(km/h)
  Vận tốc xe đi từ a là:
  90:5×2=36(km/h)
  Vận tốc xe đi từ b là:
  90-36=54(km/h)

 2. Giải đáp:
    Tổng vận tốc của 2 xe là : 180 : 2=90 (km/h)
    Số phần bằng nhau là : 2+3=5(phần)
   Vận tốc của ôtô A là 90 : 5 x 2= 36(km/h)
   Vận tốc của ôtô B là 90-36=54(km/h)
                         Đáp số: …….
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )