Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Gúp với : tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: A)21×4 B)44×25 C)125×56 D)19×8

Toán Lớp 5: Gúp với :
tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:
A)21×4 B)44×25 C)125×56 D)19×8

Comments ( 2 )

 1. a,
  21 × 4
  = 21 × 2 × 2
  = 42 × 2
  = 84
  b,
  44 × 25
  = 11 × 4 × 25
  = 11 × 100
  = 1100
  c,
  125 × 56
  = 125 × 8 × 7
  = 1000 × 7
  = 7000
  d,
  19 × 8
  = 19 × 2 × 4
  = 38 × 4
  = 152

 2. Giải đáp:
   ↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 21xx4
  = 21xx(2xx2)
  =21xx2xx2
  =42xx2
  =84
  b) 44xx25
  =(11xx4)xx25
  = 11xx(25xx4)
  =11xx100
  = 1100
  c) 125xx56
  =125xx(8xx7)
  =(125xx8)xx7
  =1000xx7
  =7000
  d) 19xx8
  = 19xx(2xx4)
  = (19xx2)xx4
  = 38xx4
  = 152

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )