Toán Lớp 5: Gúp với : tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: A)21×4 B)44×25 C)125×56 D)19×8

By Huyền Linh

Toán Lớp 5: Gúp với :
tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:
A)21×4 B)44×25 C)125×56 D)19×8

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Gúp với : tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: A)21×4 B)44×25 C)125×56 D)19×8”

 1. Giải đáp:
   ↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 21xx4
  = 21xx(2xx2)
  =21xx2xx2
  =42xx2
  =84
  b) 44xx25
  =(11xx4)xx25
  = 11xx(25xx4)
  =11xx100
  = 1100
  c) 125xx56
  =125xx(8xx7)
  =(125xx8)xx7
  =1000xx7
  =7000
  d) 19xx8
  = 19xx(2xx4)
  = (19xx2)xx4
  = 38xx4
  = 152

  Trả lời

Viết một bình luận