Toán Lớp 5: đặt tính rồi tính (l àm ra vở rồi chụp nha ) 18,5 : 7,4 1,65 : 0,35 87,5 : 1,75 9,558 : 2,7 19,152 : 3,6 13,04 : 2,05

Toán Lớp 5: đặt tính rồi tính (l àm ra vở rồi chụp nha )
18,5 : 7,4
1,65 : 0,35
87,5 : 1,75
9,558 : 2,7
19,152 : 3,6
13,04 : 2,05

TRẢ LỜI

Viết một bình luận