Toán Lớp 5: Cứ 15 người thì làm được 195 con gấu bông.Hỏi 390 thì làm được bao nhiêu con gấu bông.

By Thanh Hương

Toán Lớp 5: Cứ 15 người thì làm được 195 con gấu bông.Hỏi 390 thì làm được bao nhiêu con gấu bông.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Cứ 15 người thì làm được 195 con gấu bông.Hỏi 390 thì làm được bao nhiêu con gấu bông.”

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  1 người thì làm được số còn gấu bông là :
        195 : 15 = 13(con)
  390 thì làm được số con gấu bông là : 
       390 x 13 = 5070 (con)
           Đáp số :5070 con gấu bông 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     Số gấu bông một người làm được là:
                 195:15= 13 (con)
     Số gấu bông 390 người làm được là:
                 390 x 13 = 5070 (con)
                                   Đáp số: 5070 con gấu bông
  xin hay  nhất ạ!

  Trả lời

Viết một bình luận