Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Có bao nhiêu số thập phân có bốn chữ số lớn hơn 100 và nhỏ hơn 102

Toán Lớp 5: Có bao nhiêu số thập phân có bốn chữ số lớn hơn 100 và nhỏ hơn 102

Comments ( 1 )

  1. $\textit{#Jasmine#}$
    Các số thập phân có bốn chữ số lớn hơn 100 và nhỏ hơn 102 là : 100,1 ; …… ; 101,9
    Có tất cả là :
    ( 101,9 – 101,1 ) : 0,1 + 1 = 9 ( số )
    Đáp số : 9 số

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )