Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: có 4 công nhân làm trong 8 giờ thì được 96 sản phẩm . Hỏi có 6 công nhân làm trong 6 giờ thì được bao nhieu sản phẩm

Toán Lớp 5: có 4 công nhân làm trong 8 giờ thì được 96 sản phẩm . Hỏi có 6 công nhân làm trong 6 giờ thì được bao nhieu sản phẩm

Comments ( 2 )

 1. số sản phẩm làm trong  1 giờ là:
     96 : 8 = 12 (sản phẩm)
  số sản phẩn làm trong 6 giờ là:
     (12 : 4) × 6 × 6 = 108 (sản phẩm)
             đ/s 108 sản phẩm

 2. Giải đáp :
  4 công nhân làm trong mỗi giờ được số sản phẩm là
  96 : 8 = 12 ( sản phẩm )
  1 công nhân làm trong mỗi giờ được là
  12 : 4 = 3 ( sản phẩm )
  6 công nhân làm được trong mỗi giờ là :
  3 × 6 = 18 ( sản phẩm)
  6 công nhân làm trong 6 giờ được là
  18 × 6 = 108 ( sản phẩm)
  Đáp số : 218 sản phẩm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tâm