Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Có 10 người bước vào phòng họp 10 người đó đều bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay

Toán Lớp 5: Có 10 người bước vào phòng họp 10 người đó đều bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay

Comments ( 2 )

 1. Mỗi người phải bắt tay với 9 người còn lại.
  10 người phải bắt tay: 10×9=9010×9=90 (cái)
  Nhưng nếu tính như vậy thì mỗi cái bắt ta đã được tính 2 lần.
  Vậy số cái bắt tay thực tế là:
  90:2=4590:2=45 (cái)
   

 2. Mỗi người phải bắt tay với 9 người còn lại.
  10 người phải bắt tay: 
  10 xx 9 = 90 (cái)
  Nhưng nếu tính như vậy thì mỗi cái bắt ta đã được tính 2 lần.
  Vậy số cái bắt tay thực tế là:
  90 : 2 = 45 (cái)
  Đáp số : 45 cái

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân