Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Chu vi của hình chữ nhật là 160 cm. Nếu chiều dài và chiều rộng nằm trong tỷ lệ 5:3, hãy tìm chiều dài của hình chữ nhật? a.100 b.60 c.

Toán Lớp 5: Chu vi của hình chữ nhật là 160 cm. Nếu chiều dài và chiều rộng nằm trong tỷ lệ 5:3, hãy tìm chiều dài của hình chữ nhật?
a.100 b.60 c.50 d.30

Comments ( 2 )

 1. $\text{Gọi x,y lần lượt là chiều dài vài chiều rộng (x,y>0)}$
  $\text{Nửa chu vi hình chữ nhật là}$
  $\text{160÷2=80(cm)}$
  $\text{Theo đề bài ta có:$\dfrac{x}{y}$=$\dfrac{5}{3}$}$
  $\text{⇒$\dfrac{x}{5}$=$\dfrac{y}{3}$}$
  $\text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có}$
  $\text{$\dfrac{x}{5}$=$\dfrac{y}{5}$=$\dfrac{x+y}{5+3}$=$\dfrac{80}{8}$=10}$
  $\text{$\dfrac{x}{5}$=10⇒x=10×5=50}$
  $\text{⇒Chiều dài=50cm}$
  $\text{Vậy chọn đáp án C}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là a, b.
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
  160:2=80 (cm)
  => a:b=5:3 => a/5 = b/3 và a+b=80
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/5=b/3=(a+b)/(5+3)=80/8=10
  => a=10.5=50
  Vậy chiều dài HCN là 50 cm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tâm