Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Có 1 số lít dầu. Nếu đổ vào can 6 lít thì vừa hết. Nếu đổ vào can 10 lít thì cũng vừa hết nhưng số can sẽ giảm đi 6 cái. Hỏi cửa hàng c

Toán Lớp 5: Có 1 số lít dầu. Nếu đổ vào can 6 lít thì vừa hết. Nếu đổ vào can 10 lít thì cũng vừa hết nhưng số can sẽ giảm đi 6 cái. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu lít dầu?

Comments ( 2 )

 1. Nếu đổ đầy số can 10l bằng với số can 6l thì còn thiếu là :
  10 xx 6 = 60 ( lít )
  Thiếu 60 lít do 6 can mỗi lít ít hơn số lít là :
  10 – 6 = 4 ( lít )
  Số can 6l là : 
  60 : 4 = 15 (l) 
  Có tất cả số lít dầu là :
  6 xx 15 = 90 ( lít dầu )
  Đáp số : 90 lít dầu

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  Can thừa có số lít là :
  10 xx 6 = 60 ( lít )
  Số can 6 lít là :
  60 : (10-6) = 15 ( can )
  Số lít dầu là :
  15 xx 6 = 90 ( lít )
  Đáp số : 90 lít 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )