Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho tỉ số a và b là $\frac{3}{8}$ và tỉ số b và c là $\frac{4}{9}$. Hỏi tỉ số c và a là bao nhiêu?

Toán Lớp 5: Cho tỉ số a và b là $\frac{3}{8}$ và tỉ số b và c là $\frac{4}{9}$. Hỏi tỉ số c và a là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. $\text{Gấp 2 lần $\dfrac{4}{9}$ ta được :}$ 
  $\text{$\dfrac{4}{9}$ × 2 = $\dfrac{8}{9}$}$
  $\text{Ta thấy ở mẫu số của $\dfrac{3}{8}$ và tử số ở $\dfrac{8}{9}$ đều giống nhau.}$
  $\text{⇒ b là : 8 phần}$
  $\text{a = 3 phần; c = 9 phần}$
  $\text{Tỉ số của c và a là:}$
  $\text{9 : 3 = 3 }$
  $\text{Đáp số: gấp 3}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang