Toán Lớp 5: cho tam giác ABC có S là 216cm2.BC=36cm.Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM =1/2 AB,trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN=1/2 AC trên cạnh

By Cát Tiên

Toán Lớp 5: cho tam giác ABC có S là 216cm2.BC=36cm.Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM =1/2 AB,trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN=1/2 AC trên cạnh BC lấy điểm I sao cho CI=1/3 BC.Nối M với N.Nối N với I ta đc hình thang MNIB.
A.Tính S hình thang MNIB
B.Tính độ dài đoạn MN
Viết một bình luận