Toán Lớp 5: cho tam giác ABC có S là 216cm2.BC=36cm.Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM =1/2 AB,trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN=1/2 AC trên cạnh

Toán Lớp 5: cho tam giác ABC có S là 216cm2.BC=36cm.Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM =1/2 AB,trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN=1/2 AC trên cạnh BC lấy điểm I sao cho CI=1/3 BC.Nối M với N.Nối N với I ta đc hình thang MNIB.
A.Tính S hình thang MNIB
B.Tính độ dài đoạn MN

TRẢ LỜI

 1. diện tích tam giác AMN :   216  :    4  =    54  ( cm2 )                                                       diện tích tam giác AIC :   216  :    3   =   72  (  cm2  )                                                       diện tích tam giác NIC : 72    :     2    =      36   ( cm2  )                                                 a, diện tích hình thang MNIB :     216   –   54   –   36   =   126  ( cm2 )                             b, đường cao AI :   216  .  2   :   36   =  12  ( cm2 )                                                           đường cao của hình tam giác AMN :    12   :  2   =    6   ( cm2 )                                   cạnh MN dài là :    54  .  2  :   6   =  18  ( cm2 )

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích hình tam giác là :
      216 : 4 = 54 ( cm2 )
   Diện tích hình tam giác AIC là :
      216 : 3 = 72 ( cm2 )
   Diện tích hình tam giác NIC là :
      72 : 2 = 36 ( cm2 )
   a) Diện tích hình thang MNIB là :
      216 – 54 – 36 = 126 ( cm2)
       b) Đường cao AI là :
             216 : 2 : 36 = 12 ( cm2 )
   Đường cao của hình tam giác AWN là :
          12 : 2 = 6 ( cm2 )
   Cạnh MN dài là :
           54 : 2 : 6 = 18 ( cm2 )
      Đáp số : a) MNIB : 126 ( cm2 )
                    b) MN : 18 cm2
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!! XIN 5 SAO VÀ VOTE CẢM ƠN

  Trả lời

Viết một bình luận