Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Biết AO = 3cm, OC = 12cm và 2 S 10cm .AOD  Tính diện tích hình thang ABCD.

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Biết AO = 3cm, OC = 12cm và
2
S 10cm .AOD  Tính diện tích hình thang ABCD.

Comments ( 2 )

 1.                                  Bài giải
  Diện tích tam giác ABC là :
            4 + 12  =  16  ( cm² )
  Diện tích tam giác AOD là :
           16  –  4  =  12  ( cm² )
  Diện tích tam giác DOC là :
          12  ×  3  =  36 ( cm² )
  Diện tích hình thang ABCD là :
           4 + 12 + 12 + 36 = 64  ( cm² )
                           Đáp số : 64 cm²
    Chúc bạn học tốt!!!!!
   

 2. Giải đáp :
  64 cm²
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Diện tích tam giác ABC là :
            4 + 12  =  16  ( cm² )
  Diện tích tam giác AOD là :
           16  –  4  =  12  ( cm² )
  Diện tích tam giác DOC là :
          12  ×  3  =  36 ( cm² )
  Diện tích hình thang ABCD là :
           4 + 12 + 12 + 36 = 64  ( cm² )
                           Đáp số : 64 cm²

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla