Toán Lớp 5: Cho dãy các số lẻ liên tiếp: 1; 3; 5; 7; ….Hỏi số hạng thứ 2019 trong dãy là số nào? A. 4036 B. 4037

Toán Lớp 5: Cho dãy các số lẻ liên tiếp: 1; 3; 5; 7; ….Hỏi số hạng thứ 2019 trong dãy là số nào?
A. 4036 B. 4037 C. 4035 D. 4038

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  B. 4037
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cho dãy các số lẻ liên tiếp: 1; 3; 5; 7; ….Hỏi số hạng thứ 2019 trong dãy là số nào?
  A. 4036
  B. 4037
  C. 4035
  D. 4038
  Giải thích: Ta có:
  (2019-1) x 2+1=4037
  Ta chọn câu B
  Nếu là 4038 thì không đúng vì số đó là số chẵn

  Trả lời
 2. Giải đáp: chọn B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ADCT:
  $\boxed{\rm {Số \ hạng \ thứ \ n = (n-1) \ x\ khoảng \ cách + số\ đầu }}$
   Số đầu là 1
  Khoảng cách giữa 2 số trong dãy số cách đều là 2
  => Số hạng thứ 2019 là:
  (2019-1) xx 2 + 1 = 4037
  => chọn B

  Trả lời

Viết một bình luận