Toán Lớp 5: Cho ba số thập phân X, Y, Z có tổng là 5825,85276. Tìm số X biết rằng nếu dời dấu phẩy của số X sang trái hai hàng thì ta được số Y, nế

Toán Lớp 5: Cho ba số thập phân X, Y, Z có tổng là 5825,85276. Tìm số X biết rằng nếu dời dấu phẩy của số X sang trái hai hàng thì ta được số Y, nếu dời dấu phẩy của số X sang phải hai hàng thì ta được số Z.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: Dời dấu phẩy của số $X$ sang trái hai hàng thì được số $Y$
  $\Rightarrow Y = 100X$
  Ta có: Dời dấu phẩy của số $X$ sang phải hai hàng thì được số $Z$
  $\Rightarrow Z = 0,01X$
  Tổng của $X, Y, Z$ là:
  $5825,85276 = X + Y + Z = 100X + X + 0,01X = 101,01X$
  $X = 5825,85276 : 101,01 = 57,676$
  Đáp số: $57,676$

  Trả lời

Viết một bình luận