Toán Lớp 5: Câu 2. Tính giá trị biểu thức sau: A =17 × ( 1313/5151 + 1111/3434)∶177/12 Câu 3. Hình thang ABCD có đáy AB = 22,5cm, đáy CD = 33,7

By Thanh Thu

Toán Lớp 5: Câu 2. Tính giá trị biểu thức sau: A =17 × ( 1313/5151 + 1111/3434)∶177/12
Câu 3. Hình thang ABCD có đáy AB = 22,5cm, đáy CD = 33,75 cm và diện tích hình thang là 450 cm2. Đường chéo AC cắt BD tại I. Tính diện tích tam giác CID.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Câu 2. Tính giá trị biểu thức sau: A =17 × ( 1313/5151 + 1111/3434)∶177/12 Câu 3. Hình thang ABCD có đáy AB = 22,5cm, đáy CD = 33,7”

 1. Bài 1,
  Ta có.
  A = 17×(1313/5151+1111/3434)÷177/12
        A = 17×(13/51+11/34)÷59/4
        A = 17×(26/102+33/102)×4/59
        A = 17×59/102×4/59
        A = 59/6×4/59
        A = 4/6
        A = 2/3
  Bài 2.

  Trả lời

Viết một bình luận