Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 2. Đọc số thập phân sau: 3,025m. * 5 điểm A. Ba phẩy hai mươi lăm mét. B. Ba phẩy không trăm hai mươi lăm mét. C. Ba mét hai mươi l

Toán Lớp 5: Câu 2. Đọc số thập phân sau: 3,025m. *
5 điểm
A. Ba phẩy hai mươi lăm mét.
B. Ba phẩy không trăm hai mươi lăm mét.
C. Ba mét hai mươi lăm xen-ti-mét.
D. Ba mét hai mươi lăm.
Câu 4: Số 0,75 phải nhân với số nào để được 7,5? *
5 điểm
A. 10
B. 100
C. 0,01
D. 0,1

Comments ( 2 )

 1. U\omegaU        
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 2:
  Chọn đáp án B (Ba phẩy không trăm hai mươi lăm mét)
  Câu 4:
  Chọn đáp án A
  0,75 . 10=7,5

 2. Câu 2:
  $3,025m:$ Ba phẩy không trăm hai mươi lăm mét.
  $→$ Chọn $B$
  —————————————————————————————————————–Câu 3:
  Số cần tìm là: $7,5$ $÷$ $0,75$ $=$ $10$
  $→$ Chọn $A$
  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )