Toán Lớp 5: Câu 11. Đặt tính rồi tính c) 89 : 35,6 d) 66 : 0,55 Câu 15. Tính bằng cách thuận tiện nhất a) 20,18×7,5+20,18+2

Toán Lớp 5: Câu 11. Đặt tính rồi tính
c) 89 : 35,6 d) 66 : 0,55
Câu 15. Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 20,18×7,5+20,18+20,18+20,18:2

TRẢ LỜI

Viết một bình luận