Toán Lớp 8: Tìm x,biết :(3x^2-x+1)(x-1)+x^2(4-3x)=5

Toán Lớp 8: Tìm x,biết :(3x^2-x+1)(x-1)+x^2(4-3x)=5

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (3x^2-x+1)(x-1)+x^2(4-3x)=5
  <=>3x^3-3x^2-x^2+x+x-1+4x^2-3x^3=5
  <=>(3x^3-3x^3)+(4x^2-3x^2-x^2)+(x+x)-1=5
  <=>0+0+2x-1=5
  <=>2x-1=5
  <=>2x=6
  <=>x=3
   Vậy x=3

  Trả lời

Viết một bình luận