Toán Lớp 5: Câu 1: Cho dãy số: 125,25; 152,25; 155,25; 122,25 chọn dãy số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: A. 125,25; 152,25; 155,25; 122,25

Toán Lớp 5: Câu 1: Cho dãy số: 125,25; 152,25; 155,25; 122,25 chọn dãy số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:
A. 125,25; 152,25; 155,25; 122,25 B. 155,25; 122,25; 152,25; 125,25
C. 152,25; 125,25; 155,25; 122,25 (D). 122,25; 125,25; 152,25; 155,25
Câu 2. Hỗn số 4 5/8 được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 4,25 B. 4,625 C. 4,265 D. 4,256
Câu 3: Giá trị của biểu thức 123,46 + 24,5 x 8 là:
A. 319,46 B. 193,46 C. 931,64 D. 139,75
Câu 4: Giá trị của biểu thức 75,52 : 32 – 2,36 là:
A. 0,01 B. 1 C. 0 D. 0,1
Câu 5: 92,75 : x = 25. Giá trị của x là:
A. 2318,75 B. 3,71 C. 7,31 D. 371
Câu 6: 45,356 m3 = ……….dm3
4535,6 B. 453,56 C. 4,5356 D. 45356
Câu 7: 280 phút = …giờ….phút?
A. 2 giờ 30 phút B. 3 giờ 40 phút C. 4 giờ 40 phút D. 2 giờ 40 phút

Câu 8: Một hình lập phương có cạnh là 4,5 m. Diện tích xung quanh là:
121,5 m2 B. 91,125 m2 C. 81 m2 D. 81,25 m2
Câu 9: Cạnh của hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung quanh gấp lên mấy lần?
A. 16 lần B. 6 lần C. 64 lần D. 96 lần
Câu 10. Lớp học có 20 nam và 20 nữ. Tính tỉ số phần trăm của học sinh nữ và số học sinh cả lớp?
A. 60% B. 50 % C. 40 % D. 65 %
Câu 11: Một cửa hàng bán 30% số hàng và thu được 21.000.000 đồng. Hỏi nếu bán hết số hàng với giá như đã bán thì thu được bao nhiêu tiền?
A. 70.000.000 đồng B. 75.000.000 đồng
C. 55.000.000 đồng D. 60.000.000 đồng
Câu 12. Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ. Biết quãng đường A và B cách nhau 175 km. Vận tốc ô tô là:
A. 60 km/giờ B. 50 km/giờ C. 45 km/giờ D. 48 km/giờ
Câu 13. Một hình thang có đáy lớn 14,5cm, đáy nhỏ 12cm, chiều cao 4cm. Diện tích hình thang là:
A. 53 cm3 B. 63 cm2 C. 53 cm2 D. 73 cm2
Câu 14. Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 52cm và chiều cao là 6,5 cm thì diện tích hình thang đó là:
A. 120 cm2 B. 320 cm2 C. 330 cm2 D. 338 cm2
Câu 15. Một hình tam giác có độ dài đáy là 90 cm. Độ dài đáy bằng 5/3 chiều cao. Tính diện tích của tam giác đó?
A. 2430 cm2 B. 4230 cm2 C. 3224 cm2 D. 2043 cm2
Câu 16: Để đánh số trang một cuốn sách dày 380 trang cần dùng bao nhiêu chữ số?
A. 1203 B. 1032 C. 1302 D. 380

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Câu 1: Cho dãy số: 125,25; 152,25; 155,25; 122,25 chọn dãy số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: A. 125,25; 152,25; 155,25; 122,25”

 1. Câu 1 : cho dãy số : 125,25; 152,25; 155,25; 122,25 chọn dãy số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn :
   (D). 122,25 ; 125,25 ; 152,25 ; 155,25 .
  Câu 2 : Hỗn số 4 5/8 được viết dưới dạng số thập phân là :
   (B). 4,625 .
  Câu 3 : Gía trị của biểu thức 123,46 + 24,5 x 8 là :
   (A). 319,46 .
  Câu 4 : Gía trị của biểu thức 75,52 : 32 – 2,36 là :
   (C). 0 .
  Câu 5 : 92,75 : x = 25. Gía trị của x là :
   (B). 3,71 .
  Câu 6 : 45,356 m³ = ………… dm³ :
   (D). 45356 .
  Câu 7 : 280 phút = ….. giờ ……. phút ?
   (C). 4 giờ 40 phút .
  Câu 8 : Một hình lập phương có cạnh là 4,5 m. Diện tích xung quanh là :
   (C). 81 m² .
  Câu 9 : Cạnh của hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung quanh gấp lên mấy lần ?
   (A). 16 lần .
  Câu 10 : Lớp học có 20 nam và 20 nữ . Tính tỉ số phần trăm của học sinh nữ và số học sinh ả lớp ?
   (B). 50%
  Câu 11 : Một của hàng bán 30% số hàn và thu được 21.000.000 đồng . Hỏi nếu bán hết số hàng với giá bán nhu đã bán thì thu được bao nhiêu tiền ?
   (A). 70.000.000 đồng .
  Câu 12 : Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ . Biết quãng đường A và B cách nhau 175 km . Vận tốc ô tô là :
   (B). 50 km/giờ .
  Câu 13 : Một hình thang có đáy lớn 14,5 cm , đáy nhỏ 12 cm , chiều cao 4 cm . Diện tích hình thang là :
   (C). 53 cm² .
  Câu 14 : Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 52 cm và chiều cao là 6,5 cm thì diện tích hình  thang đó là :
   (D). 338 cm² .
  Câu 15 : Một hình tam giác có độ dài đáy là 90 cm  . Độ dài đáy bằng 5/3 chiều cao . Tính diện tích của tam giác đó :
   (A). 2430 cm² .
  Câu 16 : Để đánh số trang một cuốn sách dày 380 trang cần dùng bao nhiêu chữ số ?
   (B). 1032 .
    

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: (D). 122,25; 125,25; 152,25; 155,25
  Câu 2: 4$\frac{5}{8}$ = $\frac{37}{8}$ =4,625
  B
  Câu 3: 123,46+ 24,5 x 8= 123,46 + 196=319,46
  A
  Câu 4: 75,52 : 32 – 2,36= 2,36 – 2,36= 0
  C
  Câu 5: 92,75 : x = 25
                        x= 82,75: 25
                        x=  3,71
  B
  Câu 6: 45,365 $m^{3}$ = 45,365 x 1000= 45365 $dm^{3}$ 
  D
  Câu 7: 280: 60= 4 dư 40= 4 + 40 hay 4 giờ 40 phút
  C
  Câu 8: Diện tích xung quanh là: 4,5 x 4,5 x 4= 81($cm^{2}$ )
  C
  Câu 9: Gọi cạnh hình lập phương là a
  Diện tích xung quanh ban đầu là: 4 x a x a
  Cạnh hình lập phương sau khi gấp lên 4 lần là: 4a
  Vậy diện tích xung quanh hình lập phương sau khi cạnh gấp lên 4 lần là: 16 lần
  A
  Câu 10: Tính tỉ số phần trăm của học sinh nữ và số học sinh cả lớp là: 
  20:(20+20) x 100= 50 (%)
  B
  Câu 11: bán hết số hàng với giá như đã bán thì thu được số tiền là:
     21.000.000 : 30 %= 70.000.000(đồng)
  A
  Câu 12: 6 giờ 30 phút = 6,5 giờ
  Vận tốc ô tô là: 175 : (10-6.5)= 50(km/giờ)
  B
  Câu 13: Diện tích hình thang là: $\frac{1}{2}$ x (14,5+ 12) x 4= 53 ($cm^{2}$) 
  C
  Câu 14: Diện tích hình thang là: $\frac{1}{2}$ x (52 x 2) x 6,5 = 338( $cm^{2}$ )
  D
  Câu 15: Tính diện tích của tam giác đó là: $\frac{1}{2}$ x 90 x (90: $\frac{5}{3}$ )= 2430($cm^{2}$ )
  A
  Câu 16: Để đánh số trang một cuốn sách dày 380 trang cần dùng số chữ số là:
  (1×9) + (2×20)+(3×281)= 1032( chữ số)
  B

  Trả lời

Viết một bình luận