Toán Lớp 6: Câu 7. Cho ???????????? ̂ = 700 . Điểm C nằm trong ???????????? ̂ sao cho ???????????? ̂ = 200 . ???????????? ̂ có số đo độ góc bằng A. 500 B. 900 C. 450 D.

Toán Lớp 6: Câu 7. Cho ???????????? ̂ = 700
. Điểm C nằm trong ???????????? ̂ sao cho ???????????? ̂ = 200
. ???????????? ̂ có số đo
độ góc bằng
A. 500
B. 900 C. 450
D. 250
Câu 8. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, tia Oy là tia nằm giữa hai tia Ox
và Oz khi:
A. ???????????? ̂ < ???????????? ̂ . B. ???????????? ̂ < ???????????? ̂ . C. ???????????? ̂ < ???????????? ̂. D. ???????????? ̂ < ???????????? ̂ . Câu 9. Cho hai góc xOy và mOn là hai góc phụ nhau. Biết ???????????? ̂ = 350 thì số đo góc mOn là A. 550 . B. 650 . C. 1250. D.1450 . Câu 10. Biết xÔy = 700 , aÔb = 1100 . Hai góc trên là hai góc A. Phụ nhau. B. Kề nhau. C. Bù nhau. D. Kề bù. Câu 11. Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz. Biết ???????????? ̂ = 700 ; ???????????? ̂ = 400 . Vậy ???????????? ̂ =? A. 1100 B. 500 C. 200 D. 300 Câu 12. Khi nào ???????????? ̂ + ???????????? ̂ = ???????????? ̂ ? A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz. B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. C. Khi tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. D. Khi tia Oy và Oz là hai tia đối nhau.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu 7. Cho ???????????? ̂ = 700 . Điểm C nằm trong ???????????? ̂ sao cho ???????????? ̂ = 200 . ???????????? ̂ có số đo độ góc bằng A. 500 B. 900 C. 450 D.”

Viết một bình luận