Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bạn hãy điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống. Cho các biểu thức A=(2,05+0,25−1,3):8; B=22:8−12:5 Khi đó A...B

Toán Lớp 5: Bạn hãy điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống. Cho các biểu thức A=(2,05+0,25−1,3):8; B=22:8−12:5 Khi đó A...B

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=(2,05+0,25-1,3):8
  A=(2,3-1,3):8
  A=1:8
  A=0,125
  B=22:8-12:5
  B=2,75-2,4
  B=0,35
  Vì 0,125<0,35
  Nên A<B
  Điền dấu <
   

 2. Ta có:
  A = (2,05+0,25−1,3) : 8
  → A = 1 : 8 = $\frac{1}{8}$ = 0,125 
  B = 22 : 8 − 12 : 5
  → B = $\frac{11}{4}$ – $\frac{12}{5}$ 
  → B = 2,75 – 2,4 = 0,35 
  Mà 0,125 < 0,35
  → A < B

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )