Toán Lớp 12: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(x-10)(x²-25), ∀x ∈R. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số g(x) = f(|x³+8x|+m)

By Hồng

Toán Lớp 12: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(x-10)(x²-25), ∀x ∈R. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số g(x) = f(|x³+8x|+m) có ít nhất 3 điểm cực trị?

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(x-10)(x²-25), ∀x ∈R. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số g(x) = f(|x³+8x|+m)”

Viết một bình luận