Toán Lớp 5: Bài 9 : Điền dấu >< = vào chỗ chấm a) 37,2 -. 37,19 c) 477 kg-... 4,033 tấn b

By Nhã Hồng

Toán Lớp 5: Bài 9 : Điền dấu >< = vào chỗ chấm a) 37,2 ..... 37,19 c) 477 kg....... 4,033 tấn b) 31 ha .......3000m2 d) 45,7 ...... 45,700 Bài 10. Tính nhanh : 9,8 + 8,7 + 7,6 +….+ 2,1 – 1,2 – 2,3 – 3,4 – … – 8,9
Viết một bình luận