Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 3: Tìm x, biết: a. x + 25,6 = 76,5 : 1,8 b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5 b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5 d. 190 : x = 22,96 = 15,36 Bài 4: Tính bằn

Toán Lớp 5: Bài 3: Tìm x, biết:
a. x + 25,6 = 76,5 : 1,8
b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5
b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5
d. 190 : x = 22,96 = 15,36
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện
a) 12,5 × 0,42 × 0,8 : 0,7
b) 9,83 : 1,25 : 8 + 10,23 : 40 : 0,25
c) 0,73 × 65 × 0,75 × 8 × 35 × 0,73 + 0,5 × 8
d) 12,3 × 4,7 + 5,3 × 12,3 – 1,4 × 7,5 + 7,5 × 5,4
e) 13,7 × 18 + 82 × 10,5 + 3,2 × 82
Bài 5: Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 75,5 lít dầu, thùng bé có ít hơn thùng to 23,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Sau khi bán đi một số chai dầu thì cửa hàng còn lại 68 chai dầu.
Bài 6: May mỗi bộ quần áo hết 2,7m vải. Hỏi có 121,7m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?
Bài 7*:Tìm x trong phép chia có dư
1,05 : x = 0,02 ( dư 0,01)
x: 2,6 = 0,13 ( dư 0,012)
Bài 8*: Tổng của hai số bằng 5,79. Tìm hai số đó biết rằng 9 lần số thứ nhất cộng 5 lần số thứ hai được 33,87.
Bài 9*: Khi thực hiện phép cộng hai số thập phân, bạn An đã viết nhầm dấu phẩy của một số hạng sang bên phải một chữ số, do đó dẫn đến kết quả sai là 692,22. Em tìm xem bạn An đã cộng hai số nào? Biết tổng đúng là 100,56?

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
    mình làm b1 thui được ko? tại mấy câu sau mk ko có thời gian, bn ko cần vote 5* đou (3* cug đc á)

    toan-lop-5-bai-3-tim-biet-a-25-6-76-5-1-8-b-2-46-9-1-3-5-b-2-46-9-1-3-5-d-190-22-96-15-36-bai-4

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa