Toán Lớp 5: bài 3 : Tìm X a ) X x 2,1 = 9,03 b ) 3,45 x X = 9,66 c ) X : 9,4 = 23,5 D ) 2,21 : X = 0,85 Bài 4 : một đàn gà có 1000 con, trong đó có

Toán Lớp 5: bài 3 : Tìm X
a ) X x 2,1 = 9,03
b ) 3,45 x X = 9,66
c ) X : 9,4 = 23,5
D ) 2,21 : X = 0,85
Bài 4 : một đàn gà có 1000 con, trong đó có 375 con gà trống. Tìm tỉ số phần trăm của :
a ) số gà trống so với cả đàn gà
b ) số gà mái so với cả đàn gà
c ) Số gà trống so vưới số gà mái
Mỗi bài cho 30 đ nha nhanh dùm ><

TRẢ LỜI

 1. Bài 3 :
  a, x xx 2,1 = 9,03
  => x = 9,03 : 2,1
  => x = 4,3
  Vậy x = 4,3
  b, 3,45 xx x = 9,66
  => x = 9,66 : 3,45
  => x = 2,8
  Vậy x = 2,8
  c, x : 9,4 = 23,5
  => x = 23,5 xx 9,4
  => x = 220,9
  Vậy x = 220,9
  d, 2,21 : x = 0,85
  => x = 2,21 : 0,85
  => x = 2,6
  Vậy x = 2,6
  Bài 4 :
  – Số gà mái là :
  1000 – 375 = 625 ( con )
  a, Tỉ số phần trăm của số gà trống so với cả đàn gà là :
  375/1000 xx 100 = 37,5%
  b, Tỉ số phần trăm của số gà mái so với cả đàn gà là :
  625/100 xx 100 = 62,5%
  c Tỉ số phần trăm của số gà trống so với số gà mái là :
  375/625 xx 100 = 60%
  @OHKA
  Xin hay nhất

  Trả lời
 2. 3
  a) x xx2,1= 9,03
  x= 9,03:2,1
  x= 4,3
  b) 3,45xx x= 9,66
  x= 9,66:3,45
  x= 2,8
  c) x:9,4= 23,5
  x= 23,5xx9,4
  x= 220,9
  d) 2,21:x= 0,85
  x= 2,21:0,85
  x= 2,6
  4
  Số gà mái là:
  1000-375= 625 (con)
  a) Số gà trống so với cả đàn gà:
  375xx100:1000= 37,5%
  b) Số gà mái so với cả đàn là:
  625xx100:1000= 62,5%
  c) Số gà trống so với số gà mái là:
  375xx100:625= 60%
  Đáp số:….
  #namOvO
   

  Trả lời

Viết một bình luận