Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 2. Cuối năm 2020 số dân của xã A là 12 000 người, tỉ lệ tăng dân số của xã đó là 1,2%. Hỏi cuối năm 2021 xã đó có bao nhiêu người ?

Toán Lớp 5: Bài 2. Cuối năm 2020 số dân của xã A là 12 000 người, tỉ lệ tăng dân số của xã đó là 1,2%. Hỏi cuối năm 2021 xã đó có bao nhiêu người ?
Bài 4. Bạn Yến mang bức tranh của mình đi bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ quỹ “Phòng chống Covid-19” với giá khởi điểm là 500 000 đồng. Người thứ nhất trả cao hơn giá khởi điểm 10%; người thứ hai trả cao hơn người thứ nhất 10% và người thứ ba trả cao hơn người thứ hai 5% và đã mua được bức tranh. Hỏi Yến bán bức tranh với giá bao nhiêu tiền ?
Nhanh giúp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comments ( 2 )

 1.     Ron
  Bài 2:
  Năm 2021 số dân của xã A là:
      12000 × (100% + 1,2%) = 12144 (người)
          Đáp số: 12144 người
  Bài 3:
  Người thứ nhất mua bức tranh với số tiền là:
        500000 × (100% + 10%) = 550000 (đồng)
  Người thứ hai mua bức tranh với số tiền là:
        550000 × (100% + 10%) = 605000 (đồng)
  Người thứ ba mua bức tranh với số tiền là:
        605000 × (100% + 5%) = 635250 (đồng)
              Đáp số: 6352500 đồng

 2. Bài 2:
  Số người cuối năm 2021 xã đó có là:
  $12000$ $×$ $(1$ $+$ $1,2$%$)$ $=$ $12144$ (người)
  Đáp số: $12144$ người
  ————————————————————————————————————–
  Bài 2:
  Số tiền người thứ nhất trả là:
  $500000$ $×$ $(1$ $+$ $10$%$)$ $=$ $550000$ (đồng)
  Số tiền người thứ hai trả là:
  $550000$ $×$ $(1$ $+$ $10$%$)$ $=$ $605000$ (đồng)
  Số tiền Yến bán bức tranh với giá là:
  $605000$ $×$ $(1$ $+$ $5$%$)$ $=$ $635250$ (đồng)
  Đáp số: $635250$ đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu