Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 1: Tính tỉ số phần trăm của hai số: a) 1,3 và 25 b) 12,47 và 4,3 c) 2,79 và 6,2 d) 7,37 và 33,5

Toán Lớp 5: Bài 1: Tính tỉ số phần trăm của hai số:
a) 1,3 và 25 b) 12,47 và 4,3 c) 2,79 và 6,2 d) 7,37 và 33,5

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 1,3 và 25
  → 1,3 : 25 x 100 = 5,2 %
  b) 12,47 và 4,3
  → 12,47 : 4,2 x 100 = 290%
  c) 2,79 và 6,2
  → 2,79 : 6,2 x 100 = 45%
  d) 7,37 và 33,5
  → 7,37 : 33,5 x 100 = 22%
  $\textit{$o$ Nguyenngocchi}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 1,3 và 25
  (1,3)/25×100=5,2%
  b) 12,47 và 4,3
  (12,47)/(4,3) ×100=290%
  c) 2,79 và 6,2
  (2,79)/(6,2)×100=45%
  d) 7,37 và 33,5
  (7,37)/(33,5)×100=22%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )