Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: bài 1 : tính : a, 0,9 x 438 x 2 + 0,18 x 2520 + 0,6 x 310 x 3 b, S = 1 + 2 + 3 + -.+ 2021

Toán Lớp 5: bài 1 : tính :
a, 0,9 x 438 x 2 + 0,18 x 2520 + 0,6 x 310 x 3
b, S = 1 + 2 + 3 + …..+ 2021

Comments ( 2 )

 1. bài 1)
  a) 0,9 xx 438 xx 2 + 0,18 xx 2520 + 0,6 xx 310 xx 3
  = (0,9 xx 2) xx 438 + 0,18 xx (252 xx10) + ( 0,6 xx 3) xx 310
  = 1,8 xx 438 + ( 0,18 xx 10) xx 252 +  1,8 xx 310
  = 1,8 xx 438 + 1,8 xx 252 + 1,8 xx 310
  = 1,8 xx ( 438 + 252 + 310)
  = 1,8 xx 1000
  = 1800
  ————————————————————
  b) S = 1 + 2 + 3 + …. + 2021
  Số số hạng của dãy số đó là : 
  ( 2021 – 1) : 1 + 1 = 2021
  Tổng của dãy số trên là :
  ( 2021 + 1) xx 2021 : 2= 2043 231
  Vậy S = 2 043 231

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   A) áp dụng tính chất :
  a×b+a×c=a×(b+c)
  B) áp dụng tính chất :
  SSH=( SLN – SBN ) : KC + 1
  Tổng =( SLN + SBN ) xx SSH : 2

  toan-lop-5-bai-1-tinh-a-0-9-438-2-0-18-2520-0-6-310-3-b-s-1-2-3-2021

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa