Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 1: Một người đem 96.000.000 đồng đi gửi tiết kiệm với lãi xuất 0,08% /1 tháng . Hỏi sau 1 tháng họ rút về được bao nhiêu tiền. Bài

Toán Lớp 5: Bài 1: Một người đem 96.000.000 đồng đi gửi tiết kiệm với lãi xuất 0,08% /1 tháng . Hỏi sau 1 tháng họ rút về được bao nhiêu tiền.
Bài 2: 1 xã có 72000 dân. Với mức tăng dân số hàng năm là năm sau tăng 15% so với năm trước.hỏi sau 2 năm xã đó có bao nhiêu người?
Giúp em với ạ, xin mọi người giúp em cô em đang ktr ????????????

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1 :     Giải
  Số tiền được lãi là :
         96 000 000 : 100 x 0,08 = 76 800 ( đồng )
  Sau 1 tháng họ rút về được số tiền là :
         96 000 000 + 76 800 = 96 076 800 ( đồng )
         Đáp số : 96 076 800 đồng
  Bài 2 :           Giải
  Số phần trăm dân số xã tăng sau 2 năm là :
           15 x 2 = 30 %
  Dân số được tăng sau 2 năm là :
           72 000 : 100 x 30 = 21 600 ( người )
  Sau 2 năm xã đó có số người là :
           72 000 + 21 600 = 93 600 ( người )
           Đáp số : 93 600 người 
             CHÚC BẠN HỌC TỐT

 2. Giải đáp: 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:  Bài 1 :   Giaỉ
   Tổng số phần trăm là:
     0,08 + 100= 100,08 %
   Vậy rút ra số tiền là:
     96.000.000 x 100,8 % = 96768000 ( đồng)
             Đ/S : 96768000 đồng.
   Bài 2         Giaỉ
  2 năm tăng số phần trăm là:
    15 x 2 = 30 %
   30 % có số người là:
    ( 72000 : 100) x 30 = 21600 ( người )
   Sau 2 năm xã có số người là:
   21 600 + 72000 =  93 600 ( người)
                 Đ/S : 93600 người.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang