Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: b tính nhanh 3/6 + 3/12 + 3/20 + =–..+3/990 viết vào vở xong chụp có ai vào nhóm mình ko chỉ có người hạng hiểu biết

Toán Lớp 5: b tính nhanh
3/6 + 3/12 + 3/20 + ………………….+3/990
viết vào vở xong chụp
có ai vào nhóm mình ko chỉ có người hạng hiểu biết với vào
nhanh lên

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3/6 + 3/12 + 3/20 + ………………….+3/9900
  = 3 xx (1/6 + 1/12 + 1/20 + … + 1/9900)
  = 3 xx (1/2.3 +1/3.4 + 1/4.5 + ….. + 1/99.100)
  = 3 xx (1/2 – 1/3+1/3 – 1/4+1/4-1/5 +…..+1/99-1/100)
  = 3 xx (1/2-1/100)
  = 3 xx 49/100
  = $\dfrac{3×49}{100}$
  = 147/100

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   3/6+3/12+3/20+…+3/9900
  =3(1/6+1/12+1/20+…+1/9900)
  =3(1/(2.3)+1/(3.4)+1/(4.5)+…+1/(99.100))
  =3(1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+…+1/99-1/100)
  =3(1/2-1/100)
  =3. 49/100
  =147/100

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )