Toán Lớp 11: Mọi người giúp em với ,em cần gấp ,em cảm ơn mọi người Trong mặt phẳng toạ độ ???????????? cho điểm ????(−2; 3) và đường thẳng ????: ???? + ???? − 2

By Ngọc Ðàn

Toán Lớp 11: Mọi người giúp em với ,em cần gấp ,em cảm ơn mọi người
Trong mặt phẳng toạ độ ???????????? cho điểm ????(−2; 3) và đường thẳng ????: ???? + ???? − 2 = 0.
Tìm ảnh của ???? và ???? qua phép dời hình F có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến
????⃗ (????; −????) và phép quay tâm ???? góc quay 180°.
Viết một bình luận