Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: b) Biết tích 21 x 22 x 23 x 24 x 25 có kết quả là số có dạng 63*56**. Không nhân trực tiếp kết quả, hãy tìm giá trị của các số *

Toán Lớp 5: b) Biết tích 21 x 22 x 23 x 24 x 25 có kết quả là số có dạng 63*56**. Không nhân trực tiếp kết
quả, hãy tìm giá trị của các số *

Comments ( 1 )

  1. $\begin{array}{l}\text{- Ta có : $21\times22\times23\times24\times25$}\\=21\times22\times23\times(4\times6)\times25\\=(21\times22\times23\times6)\times(4\times25)\\=(21\times22\times23\times6)\times100\ \vdots\ 100\\\to 21\times22\times23\times24\times25\ \vdots\ 100\\\to \overline{63*56**}\ \vdots\ 100\\\text{mà số $\vdots\ 100$ có 2 chữ số tận cùng là 0}\\\to\overline{63*56**}=\overline{63*5600}\\\text{- Ta lại có : $21\times22\times23\times24\times25$}\\=(3\times7)\times22\times23\times(3\times8)\times25\\=(7\times22\times23\times8\times25)\times(3\times3)\\=(7\times22\times23\times8\times25)\times9\ \vdots\ 9\\\to 21\times22\times23\times24\times25\ \vdots\ 9\\\to\overline{63*5600}\ \vdots\ 9\\\to 6+3+*+5+6+0+0\ \vdots\ 9\\\to 20+*\ \vdots\ 9\\\text{mà $*$ là chữ số}\\\to *=7\\\to \overline{63*5600}=6375600\\\text{- Vậy $21\times22\times23\times24\times25=6375600$} \end{array}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )