Toán Lớp 5: An và Bình cân nặng 68,2 kg Bình và Minh cân nặng sáu mươi sáu phẩy lăm lăm ki lô gam An và Minh cân nặng 64,75 kg hỏi mỗi bạn cân nặng

Toán Lớp 5: An và Bình cân nặng 68,2 kg Bình và Minh cân nặng sáu mươi sáu phẩy lăm lăm ki lô gam An và Minh cân nặng 64,75 kg hỏi mỗi bạn cân nặng bao nhiêu kg

TRẢ LỜI

 1. Tổng cân nặng của ba bạn là:
  (68,2 + 66,55 + 64,75) : 2 = 99,75  (kg)
  Bạn Minh nặng là:
  99,75 – 68,2 = 31,55  (kg)
  Bạn An nặng là:
  99,75 – 66,55 = 33,2  (kg)
  Bạn Bình nặng là:
  66,55 – 33,2 = 33,35  (kg)
  Đáp số: 31,55  kg  ; 33,2  kg ; 33,35  kg

  Trả lời
 2. Hai lần số cân của cả 3 bạn là: 
  68,2 + 66,55 + 64,75 = 199,5 (kg)
  Tổng số cân 3 bạn là
  199,5 : 2 = 99,75 (kg)
  Minh nặng số cân là: 
  99,75 – 68,2 = 31,55 (kg)
  An nặng số cân là: 
  99,75 – 66,55 = 33,2 (kg)
  Bình nặng số cân là: 
  99,75 – 64,75 = 35 (kg)
  Đáp số: Minh: 31,55 kg
               An: 33,2 kg
               Bình: 35 kg
  (Chúc bạn học tốt)

  Trả lời

Viết một bình luận