Toán Lớp 5: a,tìm và viết ra các phân số thâp phân. 3/5;2/20;7/10;69/500;11/1000 b,viết các phân số sau thành số thâp phân. 1/2;6/5;3/25;41/200

Toán Lớp 5: a,tìm và viết ra các phân số thâp phân.
3/5;2/20;7/10;69/500;11/1000
b,viết các phân số sau thành số thâp phân.
1/2;6/5;3/25;41/200

TRẢ LỜI

Viết một bình luận