Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: a) Bán một cái quạt máy giá 336 000 đồng thì lãi 12% so với tiền vốn. Tiền vốn của cái quạt máy là: …..đồng. b) Một cửa hàng nhập về 12

Toán Lớp 5: a) Bán một cái quạt máy giá 336 000 đồng thì lãi 12% so với tiền vốn. Tiền vốn của cái quạt máy là: …..đồng.
b) Một cửa hàng nhập về 12,5 tấn gạo. Cửa hàng đó đã bán được 32% số gạo và 1,1 tạ gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao …… kg gạo.
c) Một bức tranh được mang bán đấu giá. Giá khởi điểm là 5 000 000 đồng. Người thứ nhất trả thêm 10%. Người thứ 2 trả hơn 10% so với người thứ nhất . Người thứ 3 trả hơn 10% so với người thứ hai. Cuối cùng thì người thứ ba được mua bức tranh đó. Vậy giá cuối cùng của bức tranh đó là …..đồng?
d) Một tấm vải sau khi giặt bị co mất 2% chiều dài ban đầu nên chỉ còn 24,5m . Hỏi trước khi giặt tấm vải dài ….. mét?

Comments ( 2 )

 1. a) Giải
  336000 đồng ứng với :
                        100% + 12% = 112%
  Tiền vốn của một cái quạt máy là :
                 336000 : 112 x 100 = 300000 ( đồng )
                                                 Đáp số : 300000 đồng
  b) Giải
  Đổi 1,1 tạ = 0,11 tấn
  Cửa hàng còn lại số tấn gạo là :
   12,5 -(12,5 : 100 × 32 + 0,11 ) =8,39 ( tấn )
                                                Đáp số : 8,39 tấn
  c) Giải
   Người thứ nhất trả giá là :
    5000000 × (100% + 10%) : 100%= 5500000 (đồng)
   Người thứ hai trả là :
    5500000 × (100% + 10%) : 100%= 6050000 (đồng)
   Vậy giá cuối cùng là :
    6050000 × (100% + 10%) : 100%= 6655000 (đồng)
      Đáp số : 6655000 đồng
  d) Giải
  Nếu xem chiều dài ban đầu của tấm vải là 100% thì chiều dài còn lại so với chiều dài ban đầu của tấm vải là :
  Chiều dài ban đầu của tấm vải là :
  Đáp số: 
  Cho mình Câu trả lời hay nhất nhé
   

 2. a) Bán một cái quạt máy giá 336 000 đồng thì lãi 12% so với tiền vốn. Tiền vốn của cái quạt máy là: …..đồng.
  Giải
  336000 đồng ứng với :
                        100% + 12% = 112%
  Tiền vốn của một cái quạt máy là :
                 336000 : 112 x 100 = 300000 ( đồng )
                                                 Đáp số : 300000 đồng
  b) Một cửa hàng nhập về 12,5 tấn gạo. Cửa hàng đó đã bán được 32% số gạo và 1,1 tạ gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao …… kg gạo.
  Giải
  Đổi 1,1 tạ = 0,11 tấn
  Cửa hàng còn lại số tấn gạo là :
   12,5 -(12,5 : 100 × 32 + 0,11 ) =8,39 ( tấn )
                                                Đáp số : 8,39 tấn
  c) Một bức tranh được mang bán đấu giá. Giá khởi điểm là 5 000 000 đồng. Người thứ nhất trả thêm 10%. Người thứ 2 trả hơn 10% so với người thứ nhất . Người thứ 3 trả hơn 10% so với người thứ hai. Cuối cùng thì người thứ ba được mua bức tranh đó. Vậy giá cuối cùng của bức tranh đó là …..đồng?
  Giải
   Người thứ nhất trả giá là :
    5000000 × (100% + 10%) : 100%= 5500000 (đồng)
   Người thứ hai trả là :
    5500000 × (100% + 10%) : 100%= 6050000 (đồng)
   Vậy giá cuối cùng là :
    6050000 × (100% + 10%) : 100%= 6655000 (đồng)
      Đáp số : 6655000 đồng
  d) Một tấm vải sau khi giặt bị co mất 2% chiều dài ban đầu nên chỉ còn 24,5m . Hỏi trước khi giặt tấm vải dài ….. mét?
  Giải
  Nếu xem chiều dài ban đầu của tấm vải là 100% thì chiều dài còn lại so với chiều dài ban đầu của tấm vải là :
  Chiều dài ban đầu của tấm vải là :
  Đáp số: 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên